در زبان‌های برنامه نویسی کلماتی که ساختارها و چهارچوب‌های اصلی برنامه و روند‌های نوشتن کد را تعیین میکنند معمولا به عنوان کلمات رزرو شده توسط مفسر یا کامپایلر زبان درنظر گرفته می‌شوند. کلمات رزرو شده در روبی کلماتی هستند که به مفسر روبی بیان میکنند که چه عملیاتی تعریف شده و باید انجام شود و استفاده از آن‌ها به عنوان نام متغیرها و توابع و کلاس ها باعث بروز خطا میشود .

کلمات رزرو شده در روبی عملیات های مختلفی را انجام میدهند و در دسته‌بندی‌ها و سطوح مختلفی جای میگیرند که در زیر لیست شده اند.

کلمات رزرو شده برای عملیات تکرار

 •  do
 •  until
 •  while
 •  yield
 •  next
 •  for
 •  in


 کلمات رزرو شده برای عملیات کنترل

 •  if
 •  else
 •  elsif
 •  unless
 •  case
 •  when
 •  then


کلمات رزرو شده برای کار با بلاک‌ها و پردازش خطا

 •  return
 •  begin
 •  rescue
 •  redo
 •  break
 •  ensure
 •  retry


کلمات رزرو شده برای کار با کلاس ها و ماژول ها

 •  module
 •  class
 •  def
 •  undef
 •  defined?
 •  alias
 •  super


کلمات رزرو شده برای بررسی شرط ها

 •  and
 •  or
 •  not


کلمات رزرو شده برای بررسی صحت

 •  true
 •  false
 •  nil

کلمات رزرو شده برای کار با اسکوپ

 •  self


کلمات رزرو شده برای کار با فایل ها

 •  BEGIN
 •  END
 •  __LINE__