داکر یک نرم افزار برای مدیریت کانتینرهای نرم افزاری است. نرم افزاری که در سالهای گذشته عمده‌ی سرورهای دنیا را فتح کرده و اکوسیستم بزرگی حول خود تشکیل داده است. 

این صفحه مجموعه‌ی دسته بندی شده ای از راهنماهایی برای کار با داکر و ابزارهای جانبی آن است.


سری اکوسیستم داکر